Vásároljon könyvet mobil készülékével egyszerűen.
20 558 din.
Várható szállítási idő
19 munkanap.

Gépész- és villamosmérnökök kézikönyve (Pattantyús) 1-11. (Teljes sorozat)

Műszaki Könyvkiadó
  • 10267 oldal
  • Kötés: vászon
  • jó állapotú antikvár könyv
  • Szállító: Alba Antik Litera Kft.

Tartalom
1. KÖTET
Algebra és analízis
Algebrai fogalmak és képletek 11
Algebrai egyismeretlenes egyenletek megoldása 16
Algebrai lineáris egyenletrendszerek megoldása 18
A természetes számok törzstényezős alakja 1-1000-ig 20
Faktoriálisok 24
Binomiális együtthatók 25
Bernoulli-féle számok 26
Euler-féle számok 27
Véges sorok 28
Határérték 29
Nevezetes számértékek 31
Végtelen numerikus sorok és végtelen szorzatok 32
Hatványsorok, megközelítő képletek 34
Függvénysorok és függvénysorozatok 42
Függvények differenciálása 51
Integrálási szabályok és képletek 63
Közönséges differeciálegyenletek 81
Interpolációs képletek 85
Hatványfüggvények 90
Az exponenciális függvény 124
A logaritmus-függvény 127
A hiperbolikus és az area-függvények 151
Szögmértékek 159
A trigonometrikus és arkusz függvények 163
Az integrálszinusz és a rokon függvények 179
A hibaintegrál 183
A gamma-függvény 185
Elliptikus integrálok 190
Gömbfüggvények 215
Bessel-függvények 222
Irodalom 250
Geometria
Elemi geometria szerkesztések 251
Síkidomok kerülete, területe 254
Szabályos sokszögek nevezetes adatai 261
Ívhossz, ívmagasság, húrhossz és körszelet-terület értékek az egységsugarú körben 262
Testek felszíne és köbtana 264
Síktrigonometria 273
Gömbtrigonometria 277
Koordinátarendszerek 280
Nevezetes síkgörbék 287
Nevezetes térgörbék 302
Nevezetes felületek 306
A projektív geometria elemei 312
Irodalom 318
Tárgymutató 318
2. KÖTET
Matematika
Algebra
Halmazelméleti alapok 53
A valós szám 54
A komplex szám 59
Mátrixalgebra 63
A determináns 67
Nevezetesebb mátrixok és determinánsok 70
A karakterisztkus egyenlet 72
Mátrixfüggvény 73
Függvénymátrix, függvénydetermináns 74
A Fredholm-féle determináns 80
Lineáris, bilineáris, kvadratikus alakok. Lineáris transzformációk 83
Egyenletek 86
Egyenletrendszerek 90
Egyenlőtlenségek 97
Kombinatorika 100
Vektroalgebra 101
Tenzoralgebra 108
Irodalom 119
Valós váltós függvények és függvényrendszerek analízise
Sorozatok 120
Sorok 124
Végtelen szorzatok 128
Irodalom 129
Egyváltozós valós függvények analízise
Az egy változós függvény értelmezése, határértéke, folytonossága 129
Differenciálszámítás és alkalmazásai 132
Az integrálszámítás és alkalmazásai 136
Függvénysorozat és függvénysor 140
Többváltozós valós függvények analízise
A többváltozós függvény értelmezése, határértéke, folytonossága 143
Differenciálszámítás és alkalmazása 145
Az integrálszámítás és alkalmazásai 150
Irodalom 152
Különleges függvénysorok
Ortogonális függvényrendszerek 152
Ortogonális sorfejtések alaptulajdonságai, Bessel-féle egyenlőség, egyenlőtlenség. Ortogonális polinomok 155
Fourier-féle sorok 160
Fourier-integrálok 163
Gömb- és Bessel-függvények szerinti ortogonális sorfejtések 165
Irodalom 173
Vektoranalízis
Bevezetés 173
Skalár-vektor függvények 174
Egyparaméteres vektor-skalár függvények 178
Kétparaméteres vektor-skalár függvények 180
Vektor-vektor függvények 183
Tartományintegrálok 194
Integráltételek 197
Paraméteres tartományi integrálok paraméter szerinti differenciálása 200
A potenciálelmélet alapjai 201
Irodalom 207
Komplex változós függvénytan és műszaki alkalmazásai
Alapfogalmak 208
Analitikus függvények 212
A reziduum-tétel és alkalmazásai 217
Többértékű függvények. A Riemann-felület 220
Speciális függvényosztályok és speciális függvények 222
A konformis leképezések általános tételei 230
A konformis leképezés speciális esetei 234
A konformis leképezés alkalmazása a hidro- és aerodinamikában 242
Komplex függvénytani módszerek alkalmazása az elektrosztatikában (különös tekintettel a konformis leképezésekre) 249
Irodalom 254
Differenciális- és integrálegyenletek
Alapfogalmak 255
Különleges differciálegyenletek és megoldásaik 264
Lineáris differenciálegyenletek. Alapértelmezések, általános tételek és redukciós eljárások 273
A sorbafejtést felhasználó megoldási kör 277
Határozott integrálokat felhasználó megoldási kör 280
Másodrendű lineáris differenciálegyenletek 281
Alkalmazások a Gauss-féle differenciálegyenlet megoldására 286
Alkalmazások a Legendre-differenciálegyenlet megoldására 293
Állandó együtthatós másodrendű differenciálegyenletek 302
Állandó együtthatós n-edrendű lineáris differenciálegyenletek 308
Irodalom 313
A Laplace transzformáció alapösszefüggései 317
Az operátorszámítás Mikusinsky-féle megalapozása 321
Laplace-transzformációs táblázat 323
Irodalom 327
Kerületértékproblémák 328
Sajátértékproblémák 328
Közelítő eljárások a sajátértékek és sajátfüggvények meghatározásásra 343
Kerületértékproblémák közelítő megoldása 347
Irodalom 348
Parciális differenciálegyenletek
Elsőrendű parciális differenciálegyenletek 349
Másodrendű parciális differenciálegyenletek 352
Irodalom 363
Integrálegyenletek
Az integrálegyenlet fogalma. A lineáris integrálegyenletek fajtái 363
Másodfajú lineáris integrálegyenletek megoldása 364
Szimmetrikus magú integrálegyenletek 372
Elsőfajú integrálegyenletek 374
Integrálegyenletek alkalmazása differenciálegyenletek peremértékproblémájának megoldására 375
Irodalom 377
Variációszámítás
A variációszámítás alapfeladata - Analógia a differenciálszámítás szélsőértékfeladatával 378
Függvény variációja, határozott integrál variációja 382
Természetes kerületi (határ-) feltételek 386
Az Euler-Lagrange-egyenlet integrálható esetei 387
Abszolút minimum - relatív minimum - gyenge relatív minimum - erős relatív minimum 388
A gyenge relatív minimum feltételei 389
Az erős relatív minimum feltételei 390
Transzverzalitás 391
Az integrandus az ismeretlenfüggvény magasabbrendű deriváltjait is tartalmazza 392
Az integrandus több ismeretlen függvényt tartalmaz 393
Feltételes szélsőértékfeladatok 394
Kettős integrál variációja 396
Variációszámítási feladatok paraméteres alakban 397
A variációs inverz feladata 400
Hamilton-elv 401
Irodalom 402
Valószínűségszámítás és matematikai statisztika
Valószínűségszámítás
A valószínűségszámítás alapjai 403
Valószínűségek meghatározása kombinatorikai és geometriai módszerekkel 406
Feltételes valószínűség és függetlenség 407
Valószínűségi változók - Diszkrét eloszlások 409
Az eloszlás- és sűrűségfüggvény - Folytonos eloszlások 414
Feltételes eloszlások - Valószínűségi változók függetlensége 418
Eloszlások kompozíciója és keveréke 419
Valószínűségi változók jellemző adatai 421
A valószínűségszámítás határértéktételei 427
Matematikai statisztika
Statisztikai mintavétel 428
Hipotézisek ellenőrzése - Statisztikai próbák 431
A legkisebb négyzetek módszere 437
Statisztikai minőségellenőrzés 439
Sztochasztikus folyamatok
A szotchasztikus folyamat definíciója 440
A Poisson-folyamat 440
Markov-folyamatok 442
Stacionárius folyamatok 445
Információelmélet
Diszkrét, zajmentes rendszr 449
Diszkrét, zajos rendszer 452
Irodalom 453
Gyakorlati matematika
Összefoglaló jellegű irodalom 455
Alapszerkezetek 455
Irodalom 465
Függvényskálák 465
Irodalom 475
Nomográfia 475
Integrálás és differenciálás 484
Irodalom 510
Közönséges differenciálegyenletek 510
Irodalom 510
Egyenletek gyakorlati megoldása 530
Irodalom 547
Differenciálszámítás és polinommal való interpoláció 548
Empirikus függvények közelítő analitikus előállítása 556
Irodalom 562
Fizika
Mechanika
Alapfogalmak és alaptörvények
A mechanika feladata és felosztása 563
Kinematikai alapfogalmak 563
A kinetika alaptörvényei 564
A nehézségi erő 566
Munka és teljesítmény 566
Irodalom 567
Tömegek geometriája
Anyagi test, felület, vonal, pont. Sűrűség 567
Tömegpontrendszer nyomatéka - Tömegközéppont 569
A tehetetlenségi tenzor 570
Síkidomok nyomatékai 575
Vonalak, síkidomok, héjak és testek súlypontjai, másodrendű és tehetetlenségi nyomatékai 578
Kinemetika
Pont mozgásának pályamneti vizsgálata 596
A pont mozgásának általános vizsgálata 597
Pont gyakori mozgásfajtái 599
Pont mozgása mozgó térben 601
A merev test mozgásállapota 602
Merev test gyakori mozgásállapota 603
Merev test síkmozgása 606
Irodalom 608
Mechanzmusok kinemetikája
Alapfogalmak 609
A kinemetikai lánc 609
A mecnahizmus pillanatnyi helyzete 612
Mechanizmusok pillanatnyi sebességállapota 612
Mechanizmusok pillanatnyi gyorsulásállapota 616
A tömeg kinetikája
A pont mozgásának differenciálegyenlete 617
Impulzustételek 618
A munkatétel és a potenciál 621
Szabadesés 622
Ferde hajítás légüres térben 622
Tömegpont mozgása álló megszabott pályán 624
Tömegpont mozgása álló felületen 626
Tömegpont kinetikájának visszavezetése tömegpont statikájára 627
Tömegpont mozgása mozgó megszabott pályán 628
A mozgásegyenletek a Földdel mozgó koordinátarendszerben 630
Irodalom 631
Pontrendszer kinetikája
Az erők osztályozása 631
A súlyponttétel 632
A perdülettétel 632
A munkatétel 634
Az elsőfajú Lagrange-féle mozgásegyenletek 635
Véges szabadságfokú rendszerek
Másodfajú Lagrenge-egyenletek holonom kényszer esetén 637
A Hamilton-féle kanonikus egyenletek, Hamilton- és az Euler-Maupertuis-elv 641
Irodalom 645
A merev test kinetikája
Tételek 645
Haladó mozgűás 646
Forgás álló tengely körül 647
Síkmozgás 650
Forgás álló pont körül- Pörgettyű 651
Irodalom 653
Az ütközés
Alapfogalmak 653
Lökés 654
Cetrikus ütközés 656
Excentrikus ütközés 658
Lökő erő és ütközési erő 660
Irodalom 660
Mechanizmusok kinetikája
Kinetostatika 661
Tömegkiegyensúlyozás 662
Irodalom 664
A rezgéstan kinematikai alapfogalmai
Definíciók, komplex előállítás 664
Lengések összetétele, felbontása 665
Egyszabadságfokú rendszerek rezgései
Csillapítatlan szabad rezgés lineáris visszatérítő erővel 666
Csillapított szabad rezgés lineáris visszatérítő erővel 667
Szabad rezgés nemlineáris visszatérítő erővel 669
Szabad rezgés az időtől is expliciten függő visszatérítő erővel (heteronom lengés) 670
Gerjesztett rezgés 671
Öngerjesztett lengés 674
Mechanikai és villamos lengésjelenségek hasonlósága 674
Többszabadságfokú rendszerek rezgései
Csillapítatlan szabad rezgés 676
Gerjesztett rezgés 680
A rezgéscsillapítás feladatai. Megoldási lehetőségek 681
Erőrendszerek statikája
Alapfogalmak, általános elvek 686
Erőrendszerek eredője és egyensúlya 689
Közös ponton támadó erők 692
Párhuzamos erők 693
Megoszló erőrendszerek, súlypont 694
Szétszórt síkbeli erőrendszer 698
Általános térbeli erőrendszer 701
Nyugvó terhelésű szerkezetek statikája
Szerkezetekről általában 702
Egyszerű, statikailag határozott szerkezetek 704
Összetett szerkezetek 706
Az összetett szerkezetek néhány jellegzetes típusa 707
Labilis szerkezetek 709
Rácsos szerkezetek 710
Térbeli szerkezetek 712
A kötél egyensúlya 714
Rudak igénybevételei 715
Mozgó terhelésű szerkezetek statikája
Alapfogalmak 721
Egyenes rudak hatásábrái 722
Rácsos tartók hatásábrái 723
A mértékadó teherállás megállapítása 726
A maximális ábrák 726
Irodalom 728
Súrlódás, egyszerű gépek
Csúszósúrlódás 729
Csapsúrlódás 733
Gördülőellenállás 733
Kötélsúrlódás 734
Csigák és csigasorok 735
Kontinuummechanika
Bevezetés 737
Az alakváltozás 738
Az alakváltozás sebességének tenzora 745
A feszültség 746
Általános érvényű elvek 749
Az anyagegyenletek 753
Irodalom 755
Folyadékok és gázok mechanikája
Folyadékok és gázok fizikai mechanikája
Nyugvó folyadékok és gázok 762
Folyadékok és gázok áramlásának leírása (kinemetikája) 766
Dinamikai alapegyenletek 769
Bernoulli egyenlete és az energia-egyenlet 770
Az impulzustétel 773
Áramlások hasonlósága 776
Térbeli potenciálos áramlások 778
Potenciálos síráramlások 779
Nyomásveszteség csövekben 785
Idomdarabok ellenállása 791
A csőellenállás számításának pontossága 796
Anyagszállítás levegővel 797
Csővezeték hirtelen zárása 798
Áramlásba helyezett testre ható erők 799
Áramlástechnikai gépek alaptörvényei 806
Különleges alkalmazások 810
Lökéshullámok 815
Összenyomható közeg kiömlése tartályból 822
Hangon aluli áramlások 824
Irodalom 827
A rugalmas testek mechanikájának általános elvei
Alapegyenletek 828
Két alapvető elv 830
Munkatételek 831
Speciális esetek 832
Irodalom 833
Egyenes rudak
Húzás, nyomás 833
Hajlítás 836
Nyírás hajlított rúdban 843
Csavarás 850
A csavarófeszültségek szemléltetése 855
Egyirányú összetett igénybevétel 857
Hosszú rudak külpontos terhelése 863
Többirányú összetett igénybevétel 865
Irodalom 866
Görbe rudak, nyitott keretek, rugók
Áttekintés 866
Az igénybevételek megállapítása 867
A feszütségek vizsgálata 870
Az alakváltozások vizsgálata 879
Rugók 884
Irodalom 892
Statikailag határozatlan rúdszerkezetek, többtámaszú gerendák, keretek
Az általános eljárás 892
Keretszerkezetek 896
Keretszerkezetek számítása a nyomatékosztás módszerével (Cross-módszer) 900
Irodalom 905
Lemezek
Lemezek 905
Irodalom 912
Merevített héjszerkezetek
Alapfogalmak 913
Vékonyfalú hengeres cső csavarása 913
A nyíróközpont 914
Feszültségeloszlás kihajlás nélküli burkolatban 917
Merevített hengeres héjszerkezetek méretezése 918
Irodalom 922
Merevítetlen héjszerkezetek
Forgásfelület alakú héjak membránelmélete 922
Tengelyszimmetriás terhelésű forgásfelületű héjak hajlításelmélete 926
Irodalom 926
Tengelyszimmetriás testek
Csövek 927
Gyorsan forgó gyűrűk 929
Gyorsan forgó tárcsák 930
Irodalom 934
Feszültségcsúcsok
Feszültségnövekedések koncentrált erők támadáspontja helyén 934
Görbe felülettel határolt testek értintkezése 934
Feszültségcsúcs ugrásszerű keresztmetszetváltozásoknál (feszültségtorlódás) 938
Irodalom 941
A rugalmas stabilitás
Bevezetés 941
A kihajlásra igénybevett prizmatikus rúd 942
Méretezések kihajlásra 944
Stabilitási vizsgálatok megközelítő módszerei 948
Lemezek és héjak 950
A matematikai vizsgálatok használhatósága 960
Irodalom 961
Kontinuumrezgések
Általános fogalmak és összefüggések 961
Húr transzverzális és longitudinális, állandó keresztmetszetű egyenes rúd longitudinális és csavaró lengése 963
Egyenes rúd transzverzális (hajlítő) lengése 967
Membrán (hártya) transzverzális lengése 968
Sík lemez transzverzális lengése 972
Állandó vastagságú forgásfelület alakú héjak rezgései 973
Forgó tengelyek rezgései 976
Forgó (különösen gőrturbina-) tárcsák rezgései 978
Néhány módszer saját frekvenciák megközelítő meghatározása 978
Irodalom 979
Lökések, hirtelen terhelések
Lökésszerű terhelések hatására ébredő feszültségek 980
Hirtelen lefékezettt tengelyekben ébredő feszültségek 981
A lökéshullám terjedése egyenes, rugalmas rudakban 982
Irodalom 983
Képlékeny testek mechanikája
Alapfogalmak 983
Képlékeny testek anyagegyenletei 985
Eltérések a képlékeny testek elméletétől 988
Elemi alkalmazások 989
A képlékenységtan síkproblémája 995
Irodalom 998
Beton- és vasbetonszerkezetek
A beton alapanyagai, készítése 998
A kötésben levő és a kész beton 1000
A beton alkalmazása 1001
Beton- és vasbetonszerkezetek méretezésének alapelvei 1002
Vasalatlan és gyengén vasalt betonoszlop szilárdsági számítása 1003
Vasbetonoszlop szilárdsági számítása 1004
Hajlított vasbeton tartók szilárdsági számítása 1006
Fontosabb szerkesztési szabályok (vasbetonszerkezet) 1009
Irodalom 1011
A szilárdsági méretezés alapjai
Áttekintés 1011
Méretezés megengedett feszültségre 1014
Méretezés teherbírás alapján 1014
Méretezés határigénybevétel alapján 1016
Méretezés az alakváltozás korlátozásával 1017
Méretezés ismétlődő igénybevételre 1017
Méretezés tartós folyásra 1020
Méretezés élettartamra 1021
Irodalom 1021
Hangtan
Alapfogalmak, meghatározások 1022
Hangkeltők 1022
Hangterjedés különböző közegekben 1027
A hangtér és jellemzői 1029
Visszaverődés, törés, elhajlás 1031
Fiziológiai és zenei hangtan 1033
A teremhangtan elemei 1035
Ultrahang 1039
Irodalom 1039
Fénytan
Geometriai fénytan
Bevezetés 1040
Fényvisszaverődés. Tükrök 1040
Fénytörés 1044
Prizma 1046
Lencsék 1047
Lencsék alkalmazása 1049
Irodalom 1054
Hullámoptika
Diszperzió. Színek 1054
Interferencia 1058
Fényelhajlás 1061
Polarizáció 1066
Színképelemzés 1070
Irodalom 1071
Hőtan
A hőmérséklet és a hő
A hőmérséklet mérése 1072
Hőmérsékletmérés nyomás- és térfogatváltozással 1074
Hőmérsékletmérés villamos tulajdonságokkal 1076
Pirométerek 1081
Hőmérsékletjelzők (termoindikátorok) 1083
Terjeszkedés ("Hőtágulás") 1084
A hő 1086
A fajhő 1086
A halmazállapotváltozások 1095
Termodinamikai alapfogalmak 1099
Gáztörvények 1100
Gáztörvények
A valóságos gázok 1103
Gázok fajhői 1104
A hőtan három főtétele
A hőtan első főtétele 1110
Energiafüggvények 1111
Ideális gázok egyszerű megfordítható állapotváltozásai 1113
Alkalmazások 1117
A hőtan második főtétele 1118
A hő átalakítása mechanikai munkává- Carnot-körfolyamat 1119
Megfordíthatóság és megnemfordíthatóság 1120
Entrópia-diagramok 1122
Entrópianövekedés meg nem fordítható folyamatokban 1133
A hőtan harmadik főtétele 1135
Munkafolyamatok
Kompresszorok ideális folyamatai 1136
Dugattyús motorok munkafolyamatai 1137
A gázturbinák, gázturbinás sugárhajtóművek, törlősugárhajtóművek ideális folyamatai 1140
Körfolyamaqtok összehasonlítása 1142
A vízgőz
Gőzdiagramok 1144
Gőzök állapotjelzői 1146
Gőzök állapotváltozásai 1166
Gőzerőművek ideális körfolyamatai 1166
Gőz- és gázelegyek
A nedves levegő általános tulajdonságai 1170
A nedves levegő i-x diagramja 1171
A nedves levegő állapotváltozásai 1173
A levegő nedvességtartalmának meghatározása 1174
Hőfejlesztés - Égés
Alapfogalmak 1175
Az elméleti levegőszükséglet 1176
Égéshő és fűtőérték 1177
Az égés alapegyenletei 1179
Szilárd és folyékony tüzelőanyagok levegőszükséglete, égéstermékeik térfogata 1182
Gáz halmazállapotú tüzelőanyagok égése 1182
A száraz égéstermékek összetétele és a légfeleslegtényező 1182
Az égéstermékek hőmérséklete 1183
A hőközlés
Áttekintés 1184
A hővezetés alapfogalmai 1184
Állandósult (Stacionárius) hővezetés 1190
Nem állandósult (intsacionárius) hővezetés 1192
A hőátadás alapfogalmai 1194
Hasonlósági elmélet és dimenzió analízis 1196
Hőátadás kényszerített áramlás esetén 1199
Hőátadás szabad áramlás esetén 1202
Hőátas a közeg halmazállapotváltozása esetén 1203
Hőátbocsátás 1205
Hőközlési feladatok 1208
Hőközlők 1210
Hőszigetlés 1212
Sugárzási törvények 1214
Hőközlés sugárzás útján 1219
Gázok sugárzása 1220
Világító láng sugárzása 1221
Irodalom 1221
Villamosságtan
Bevezetés 1223
A stacionárius áramlási tér
A vonalas áramlás alaptörvényei 1226
Az egyenáramú hálózatok alaptörvényei 1231
Egyenáramú hálózatok számítása 1235
Térbeli áramlás 1237
Irodalom 1242
A sztatikus villamos tér
Alaptörvények és jelenségek 1242
A kapacitás fogalma, erőhatások számítása 1246
Elemi úton számítható terek 1250
Elemi esetre visszavezetheő elrendezések 1253
A tér megközelítő és kísérleti meghatározása 1256
Irodalom 1258
A stacionárius mágneses tér
Alaptörvények és jelenségek 1258
Mágneses anyagok, mágneses körök 1262
Önindukció- és kölcsönösindukció-együtthatók 1267
Energia és erőhatások 1272
Irodalom 1274
A kvázistacionárius elektrmágneses tér
Alaptörvények 1275
Áramkörök 1272
Periodikus áramok 1280
Szinuszos áramú hálózatok 1281
Általános hálózatszámítása tételek 1283
Átmeenti jelenségek számítása 1291
Távvezetékek 1296
Áramkiszorítási jelenségek 1299
Irodalom 1305
Az elektromágneses hullámok
A Maxwell-egyenletek 1305
Energiaátalakítások az elektromágneses térben 1308
Síkhullámok 1309
Csőtápvonalak 1311
Antennák 1314
Irodalom 1316
Eletkronfizika
Töltött részecske mozgása homogén sztatikus térben 1316
Töltött részecskék mozgása nagyfrekvenciás terekben 1322
Elektronoptika 1325
A fémek és felévezetők elméletének alapjai 1329
Félvezetők 1334
Az elektronemisszió elmélete 1337
Irodalom 1342
Relativitáselmélet
A relativitáselmélet alapgondolata 1343
Relativisztikus elektrondinamika 1345
Relativisztikus mechanika 1348
Az általános relativitáselméletl 1350
Irodalom 1350
Atomfizika
A klasszikus kvantumelmélet alapjai 1351
A Bohr-féle atommodell 1354
A kvantummechanika alapjai 1359
A Schrödinger-egyenlet néhány speciális alkalmazása 1363
A Heisenberg- féle határozatlansági reláció 1365
Az atommag szerkezete 1366
Radioaktivitás 1369
Az atomenergia hasznosítása 1377
Irodalom 1381
Mértékrendszerek
A mértékrendszerek megválasztásának alapelvei 1382
Az általánosan elfogadott alapegységek 1383
A mechanika mértékrendszerei 1384
A hőtan mértékrendszerei 1385
Az elektrodinamika mértékrendszerei 1386
Más tudományágak mértékrendszerei 1390
Átszámítások 1391
Az egyenletek írásmódja
Az egyenletekkel kapcsolatos fogalmak 1408
Az egyenletek írásmódjának fajtái 1409
Irodalom 1413
Dimenzióanalízis
A dimenzióanalízis célja 1413
Dimenzió nélküli tényezők képzése 1414
A dimenzióanalízis néhány alkalmazása 1416
Irodalom 1420
Kémia
Általános és fizikai kémia
Általános alaptörvények 1420
Mólsúly 1421
Atomsúly 1432
A tapasztalati képlet és meghatározása 1423
A molekulák felépítése 1423
A vegyületek és reakciók osztályozása 1426
Az elemek periódusos rendszere 1427
Radioaktivitás 1427
Kémiai kötés 1435
Rendszerek, fázisok, fázisszabály 1435
Az egyensúly fogalma és feltételei 1436
A tömeghatás törvénye. Egyensúlyi állandó 1437
Affinitás, maximális munka és termodinamikai potenciál 1440
A tömeghatás törvényének termodinamikai levezetése 1442
Az egyensúlyi állapotra ható tényezők 1443
Fugacitás 1444
Homogén gázegyensúlyok 1448
Heterogén egyensúlyok 1449
Elegyek, oldatok, keverékek 1451
Az elegyek összetételének (koncentrációjának) különböző kifejezésmódjai 1451
Parciális és parciális moláris függvények 1453
Ideális oldatok - Raoult-törvénye 1455
Hígitott reális oldatok. Henry törvénye 1455
Híg oldatok gőznyomáscsökkenése 1456
Híg oldatok forráspontemelkedése és fagyáspontcsökkenése 1457
Híg oldatok ozmózisnyomása 1458
Elegyek gőznyomásgörbéi és fázisdiagramjai 1458
Az oldhatóság 1462
Aktivitás 1463
Az aktivitás meghatározásának módszerei 1465
Kolloidok 1468
Kémiai reakciókinetika
Általában 1470
Homogén reakciók 1470
Heterogén reakciók sebessége 1474
A katalízis 1475
Irodalom 1475
Elektrokémia
A villamosság vezetéséenk módjai 1476
Az elektrolitos dossociáció- A hidratáció 1476
Elektrolitok vezetőképessége 1478
A galvánelemekről átalában 1479
Eletkródpotenciálok 1481
Az EME kapcsolata a reakcióhővel és függése a hőmérséklettől 1485
Az EME függése a koncentrációtól és a nyomástól 1485
Az EME kísérleti meghatározása 1486
Vizes oldaok pH-jának meghatározása 1487
A gyakorlatban használt galvánelemek 1488
Az elektrolízis alapjelenségei. Faraday törvényei 1490
A feszültség-áramerősségek-görbéi. Polarizáció 1491
Leválási feszültség - Túlfeszültség 1492
Passzivítás 1493
Vizes oldatok elektrolízisének alkalmazása az iparban 1493
Olvadékok elektrolízise 1498
A fémek korróziója és védelme 1501
Elektrokinetikus folyamatok 1501
Irodalom 1502
Szervetlen kémia
A szervetlen kémia tárgyalási módja 1503
Nemfémes elemek és vegyületeik
Hidrogén 1504
A nemesgázok 1505
Halogének 1506
Halogének vegyületei 1507
Oxigéncsoport 1059
Az oxigéncsoport vegyületei 1511
NItrogéncsoport 1516
A nitrogéncsoport vegyületei 1518
Széncsoport 1523
A szén vegyületei 1524
A szilícium vegyületei 1527
A bór és vegyületei 1528
Fémes elemek és vegyületek
Alkálifémek 1529
Az alkáliféemk és az ammóniumgyök vegyületei 1530
Alkáli-földfémek 1534
Az alkáli-földfémek vegyületei 1535
Alumíniumcsoport 1537
Az alumíniumcsoport vegyületei 1539
Óncsoport 1542
Az óncsoport vegyületei 1543
Szkandiumcsoport 1544
Titáncsoport 1544
A titán és cirkónium vegyületei 1545
Vanádium vegyületei 1546
Krómcsoport 1546
A krómcsoport vegyületei 1547
Mangáncsoport 1548
A magán vegyületei 1549
A vas és a platinafémek csoportjai 1550
A vas és platinacsoport vegyületei 1553
Rézcsoport 1556
A rézcsoport vegyületei 1667
Cinkcsoport 1558
A cinkcsoport vegyületei 1559
A lantanidák csoportja 1561
Az aktinidák csoportja 1561
Irodalom 1562
Szerves kémia
Bevezetés 1563
Nyíltláncú vegyületek
Telített szénhidrogének vagy parafinok (alkánok) 1563
Telítetlen szénhidrogének (alkének) 1564
Halogénezett alifás szénhidrogének 1565
Alkoholok és származékaik 1566
Alifás szénhidrogének S-, N-, Si- és fémszármazékai 1568
Aldehidek és ketonok (oxovegyületek) 1569
Alifás karbonsavak 1570
Aminosavak, peptidek, fehérjék 1573
Szénhidrátok 1573
Zártláncú(ciklusos) vegyületek
Izociklusos vegyületek 1574
Heterociklusos vegyületek 1581
Irodalom 1582
Minőségi és mennyiségi elemzés
Minőségi elemzések 1583
Vasanyagok elővizsgálata 1583
Cseppelemzés 1584
Vas- és acélötvözetek minőségi vizsgálata 1589
Alumíniumötvözetek minőségi vizsgálata 1589
Mennyiségi elemzések 1591
Irodalom 1592
Anyagismeret
Fémes anyagok vizsgálata
A fémek rácsszerkezete 1593
Fémes anyagok vegyi vizsgálata
MIntavétel 1595
Gyors minőségi elemzési módszerek 1596
Mikroszkópos vizsgálat
A próbatest előkészítése 1600
A fémmikroszkóp 1604
Mikroszkópos mérések 1604
Szilárdsági vizsgálatok
Próbavétel 1606
A próbatest alakja és méretei 1609
A szakítóvizsgálat eredményeienk megállapítása 1609
Szakítógépek 1611
A finom nyúlásmérés eszközei 1612
Szakítóvizsgálat nagyobb hőmérsékleten 1613
Dinamikus szakítóvizsgálata 1613
Tartófolyáshatás vizsgálata 1614
Nyomóvizsgálat 1617
Nyíróvizsgálat 1618
Bemetszett próbatest ütővizsgálata 1618
Keménységmérés
Keménységmérés Brinell szerint 1620
Keménységmérés Vickers szerint 1622
Keménységmérés Rockwell szerint 1622
Mikrokeménység mérése 1624
Egyéb keménységmérések 1625
Fárasztóvizsgálat 1626
Technológiai és korróziós vizsgálatok
Általános technológiai vizsgálatok 1628
Csövek és huzalok technológiai vizsgálatai 1632
Korróziós vizsgálatok 1633
Röntgen- és radioaktív vizsgálatok
A fémek finomszerkezetének röntgenvizsgálata 1636
Durvaszerkezetek röntgenvizsgálata 1637
Vizsgálatok radioaktív anyagokkal 1640
Hibakereső vizsgálatok
Mágneses hibakereső vizsgálat 1642
Ultrahangvizsgálat 1543
Repedésvizsgáalt felszívott folyadékokkal 1644
Vas- és acélanyagok
Technikai színvasfélék 1647
Az FE-C egyensúlyi ikerdiagram 1547
Egyensúlyi acélszövetek és tulajdonságok a C-tartalom függvényében 1649
A meleg- és hidegalakítás hatása az acál szövetére és szilárdsági tulajdonságaira 1650
A C-acélok szilárdsági tulajdonságaink változása a hőmérséklettel 1651
Szabványos acélfajták 1652
Irodalom 1749
Vasöntvények betétanyagai és osztályozása 1752
Szürke, módosított és gömbgrafitos vasöntvények 1752
Fehér vasöntvények és temperöntvények 1757
Irodalom 1759
Egyéb fémek
Könnyűfémek és ötvözeteik
Színalumínium 1759
Alumíniumötvözetek 1761
Az alumínium és alumíniumötvözetek technológiai tulajdonságai 1769
A magnézium és ötvözetei 1772
Irodalom 1774
Nehézfémek és ötvözeteik
Színréz 1775
Rézötvözetek 1776
A horgany és ötvözetei 1785
Ólom 1787
A nikkel és ötvözetei 1788
Irodalom 1789
Hegesztő és forrasztó anyagok
Hegesztőelektródák 1790
Hegesztőpálcák,- huzalok, folyósító- és fedőporok 1795
Forrasztó anyagok 1795
Irodalom 1798
Nemfémes anyagok
Faanyagok
Általános faanyagismeret 1798
Faanyagok szilárdsági vizsgálata 1802
Fatermékek osztályozása 1805
Rönk- és fűrészáru-választékok 1806
A fa szilárdsági tulajdonságai 1810
Nemesített faárugyártmányok 1811
Irodalom 1814
Műanyagok és gumi (óriásmolekulájú anyagok)
A makromlekulájú anyagokról általában 1815
Mesterséges alapvegyületből előállított kondenzációs termékek 1815
Mesterséges alapvegyületből előállított polimerizációs termékek 1820
Természetes alapú műanyagok 1821
Irodalom 1823
Bőr
A bőr szerkezete. Bőrfajták 1824
Szabványok 1826
Papír
Papíráru-ismeret 1827
Textiláruk
Nyersanyagaik 1829
Anyagvizsgálati módszerek és jellemzőik 1829
Fonal, cérna, zsineg, zsinór, kötéráru 1831
Szabványok 1832
Szövetek, szalagok, textilhevederek 1833
Szabványok 1833
Természetes ásványi anyagok és szilikátipari termékek
Természetes ásványi anyagok 1834
Az üveg 1836
A zománc 1841
Magas- és mélyépítési anyagok 1842
Tűzálló anyagok osztályozása, tulajdonságaik és felhasználásuk 1845
Tűzállóanyag-fajták 1849
Finomkerámiai termékek 1858
Csiszoló anyagok 1860
Építőipari kötőanyagok és azokkal készült építőelemek 1862
Irodalom 1867
Kenőanyagok
A kenőanyagok 1867
A kenőolajok 1868
Kenőolajok vizsgálati adatai és módszerei 1869
Orsóolajok és finommechanikai olajok jellemzői és alkalmazása 1871
Gépolajok jellemzői és alkalmazása 1873
Különleges felhasználású olajok jellemzői és alkalmazása 1875
Motorolajok 1878
Kenőzsírok 1883
Kenőzsírok vizsgálati adati és módszerei 1883
Kenőzsírok jellemzői és alkalmazási területük 1886
Ragasztóanyagok, tapaszok (gittek)
Ragasztóanyagok 1887
Tapaszok 1888
Tömítőanyagok
Tömítőanyagok 1890
Irodalom 1892
A víz
A víz 1892
A víz keletkezkése és tisztítása 1896
A víz minőségével szemben támasztott követelmények 1898
A víz vizsgálata 1898
Irodalom 1898
A levegőből előállított gázok 1899
Egyéb ipari gázok 1900
Irodalom 1903
Ipari robbanóanyagok
Ipari robbanóanyaogk 1904
Irodalom 1908
Festékanyagok
Festékanyagok 1908
Irodalom 1912
Öntödei megkötőanyagok, forma-, mag- és kokillabevonó anyagok
Öntödei magkötőanyagok, forma-, mag- és kokillabevonó anyagok 1913
Irodalom 1916
Ipari tüzelőanyagok
A tüzelőanyagok áttekintése 1916
Szilárd tüzelőanyagok 1918
Folyékony tüzelőanyagok 1926
Gáznemű tüzelőanyagok 1931
Irodalom 1935
3. KÖTET
Gépek üzemtana
Üzemi mérések
Műszaki mértékrendszer. Mértékegységek 27
A műszerek jellemzése és csoportosítása 29
A mérés pontossága, hibaszámítás 30
Függvényszerű kapcsolatok megállapítására végzett mérések 32
A mérés gyakorlata 32
Hossz, szög, terület, térfogat mérése 33
Erő, súly mérése 34
Fajsúly, sűrűség mérése 35
Nyomás, nyomáskülönbség mérése 36
Munka, forgatónyomaték, teljesítmény mérése 40
Fordulatszám, sebesség mérése 42
Gyorsulás és tehetetlenségi nyomaték mérése 44
Mechanikai lengések mérése 45
Forgórészek kiegyensúlyozása 48
Áramló közeg mennyiségének mérése 51
Hőmérséklet és hőteljesítmény mérése 61
Irodalom 63
Szabványos számok. Mértékegységek táblázatai
Szabványos számok és számsorozatok 65
Tizes számrendszerű egységek többszöröseinek és részeinek jele és elnevezése 70
A méterrendszertől eltérő egységek 70
Angolszáz mértékegységek és átszámításaik 76
Irodalom 91
Egyenletes üzem
A mechanikai munka. A gép 91
A teljesítmény 95
Az áttétel ("módosítás") 95
A munka átvitele forgó mozgással 96
A munka szétosztása. A hatásfok 99
A gép veszteségei. A hatásfok 101
Az erőgép fajlagos fogyasztása. Költségek 106
Változó sebességű üzem
Haladó mozgás változó sebességgel. A gyorsulás, menetábra, gyorsító erő 108
Az erők és teljesítmények ábrája 111
A forgó test mozgási energiája. A tehetetlenségi nyomaték és a lendítőnyomaték 112
A munkasebesség egyenlőtlensége. A lendítőkerék 1115
A munka átvitele forgattyús hajtóvűel 119
A szabadlöketű gépek üzeme 121
Gépcsoport üzeme
A gép jelleggörbéje 124
Irodalom 127
Zajtalanítás
Zajmérés. Zajosság 127
Megengedhető zajosság 130
A zajtalanítás módszerei 134
Irodalom 139
Vezérlés, szabályozás
Az irányítástechnika feladata és fogalmai 140
Jellemzői függvények, időállandók 141
Hatáslánctagok kapcsolásai 144
Az átvivő tagok tulajdonságai 145
Az irányítás válfajai, jelei és jellemzői 153
Szabályozási eltérések, irányítási jelenségek 154
Az irányított szakasz 157
Az irányító berendezés. Szabályozók 163
A visszavezetés 172
A szabályozási kör 174
Hurkolt szabályozási körök 177
A stabilitás vizsgálaa 179
Kapcsolt szabályozások. A szabályozó beállítása 185
Nemfolytonos irányítás 1897
Az irányító berendezés szerkezeti részei 189
Irodalom 189
Energiagazdálkodás
Az energiagazdálkodás célja és feladata 198
Energiaforrások és energiaszükséglet 198
Irodalom 206
Az energiafelhasználás elemzése
Az energiamérleg 206
Fajlagos energiafelhasználási mutatószámok 209
A hatásfok 213
Fajlagos energiafelhasználás 214
Energianormák 215
Az energiaszükséglet meghatározása
Energiaszükségleti függvények és energetikai jelleggörbék 215
A vállalati energiaszükséglet meghatározása 219
Irodalom 220
Energiahordozók nemesítése (Energiaátalakítás)
Áttekintés 221
Szénnemesítés 222
Szénlepárlás 226
Elgázosítás. Generátorgázgyártás 230
Gángenerátorüzem hőmérlege 234
Vízgázgyártás 236
Szintézisgáz-gyártás 238
Olajgázgyártás 239
Irodalom 241
Villamosenergiafejlesztés
Erőművek 241
Gőzerőművek 243
Irodalom 252
Gázturbinás, Diesel-motorok és benzinmotors erőművek 252
Irodalom 256
Vízerőművek 257
Irodalom 263
Atomerőművek 263
Irodalom 271
Erőművek termelési költségei 271
Irodalom 280
Egyéb energiaátalakítások
A szélenergia hasznosítása 281
Irodalom 283
A napsugárzás közvetlen hasznosítása 283
Irodalom 284
Energiaszolgáltató rendszerek
Energetikai berendezések kooperációja és kombinációja 284
Villamos kooperációs rendszer
A terhelési diagram 286
Különféle típusú erőművek együttműködése 290
Irodalom 293
Kombinált villamosenergia- és hőfejlesztés
A kombinált energiafejesztés jellegzetességei 294
Hőszolgáltató erőművek mutatószámai 301
Hőszolgáltató erőművek energetikai jelleggörbéi 301
A fogyasztók energiagazdálkodási mutatószáma 306
Irodalom 308
Energiatárolás
Az energiatárolás lehetőséei és energiagazdálkodási jelentősége 308
Hőtárolók 315
Irodalom 317
Energiafelhasználás
Energiahordozók megválasztása 317
Hulladékenergiagazdálkodás 323
Irodalom 335
Különféle technológiai folyamatok fajlagos energiafogyasztása 335
Irodalom 339
Gépelemek 340
Alapfogalmak 341
Vetület, nézet, metszet 341
Méretmegadás, mérethálózat 345
Technológiai szempontok 350
Szabványos egyszerűsítő jelek 353
Géprajzok ügyvitele 357
Irodalom 359
Tűrések, illesztések
Tűrésezési alapfogalmak 361
ISA tűrések 362
Tűrésszámításíok 365
Alaktűrések 367
Illesztési alapfogalmak 367
Az ISA illesztési rendszer 369
A szovjet OSZT és az ISA illesztési rendszerek összehasonlítása 378
Felületi érdesség
Alapfogalmak 379
Osztályozás 381
A felületi érdesség vizsgálati módszerei 384
Irodalom 385
A gépelemek méretezésének alapelvei
A gépelemek méretezésének alapelvei 385
Irodalom 391
Kötőelemek és kötések
Csavarmenetek 391
A csavarmeneteken fellépő erőhatások és nyomatékok, a csavarmenet hatásfoka 397
Csavarok 398
Csavaranyák 402
Csavarbiztosítások 403
Csapszegek, helyzetbiztosító szegek és gyűrűk 405
Tengelyek, rudak és agyak kötései 406
Szegecsek, szegecskötések 411
A szegecskötés fajtái 414
A szegecskötések méretezése 415
Hegeszett kötések 417
A hegesztési varrat kifáradási határát és jóságát befolyásoló tényezők 426
Hegesztett szerkezetek tervezésének szempontjai 430
A zsugorkötés szilárdságtana 431
A zsugorkötések méretezése és szerkezeti kialakítása 433
Ragasztott kötések 436
Irodalom 439
Tengelyek
Alapfogalmak 440
Tengelyek méretezése 446
Különleges tengelyek 452
Irodalom 454
Tengelykapcsolók
Merev tengelykapcsolók 455
Mozgékony tengelykapcsolók 458
Hajlékony tengelykapcsolók 459
Rugalmas tengelykapcsolók 460
Oldható tengelykapcsolók 464
Súrlódó tengelykapcsolók 465
Mechanikusan működtetett súrlódó kapcsolók 467
Folyadék- vagy légnyomásos súrlódó kapcsolók 471
Biztosági kapcsolók 472
Különleges tengelykapcsolók 473
Irodalom 475
Siklócsapágyak
A súrlódás 475
A kenőanyag megválasztása, kenési módok 477
Irodalom 479
A hidrodinamikai kenéselmélet 479
Talpcsapágyak elmélete 480
Hézaggal illesztett csapágyak elmélete 481
Siklócsapágy-fajták 484
Siklócsapágyak méretezése 486
Különleges siklócsapágyak 490
Csapágyanyagok kiválasztása 491
Irodalom 493
Gördülőcsapágyak
Üzemi és szerkezeti jellemzők 493
Tudnivalók a csapágyterhelés meghatározásához 496
Az élettartam 497
A Szovjetunióban elterjedt számítási módszer 501
Az alapterhelés 501
Az egyenértékű terhelés 506
Számítóábrák 512
Hengergörgős csapágyak tengelyirányú terhelése 512
Ellenőrzés határterhelésre 513
A mértékadó terhelés 514
A megengedhető legnagyobb fordulatszám 514
A gördülőcsapágyak illesztése 515
Csapágyhézag és előfeszítés 519
A gördülőcsapágyak súrlódása és kenése 521
A csatlakozó részek tervezése és szerelése 522
Irodalom 523
Dörzshajtások, szíj- és kötélhajtások
Dörzshajtások 524
Szíjhajtás (lapos, téglalapszelvényú) 526
Szíjhajtás méretezése 528
A szíjhajtás üzemi jellemzői 529
Szíjhajtások elrendezése 531
Különleges szíjhajtások 533
Ékszíjhajtás 534
Kenderkötés-hajtás 539
Irodalom 540
Láncok és lánchajtások
Teheremelő láncok 541
Hajtóláncok 543
Vonóláncok 545
Lánchajtóművek 547
A lánchajtás méretezése 548
A láncvezetés ellenállása 553
A csuklósláncok sebességi és gyorsulási viszonyai 554
Teheremelő- és vonóláncok méretezése 555
A lánc hajtó, terelő és tároló elemei 555
Irodalom 560
Fogaskerekek
Alapfogalmak 563
Az involult függvény 563
A hengeres kerekek közös jellemzői és az elemi fogazás 569
Kompenzált fogazás 571
Az általános fogazás alaptörvényei 573
Ferde fogazás 578
Hengeres kerekek geometriai méretezése 579
Henges kerekek méretezése Hertz-feszültségre 583
Fogazás ellenőrzése melegedésre és hajlításra 586
Hengeres hajtás méretezése 587
Kúpkerekek közös jellemzői 589
Egyenes és ferde fogú kúpkerekek 591
Az ívelt fogazás közös jellemzői 598
Fiat-rendszerű ívelt fogazás 600
Gleason-rendszerű ívelt fogazás 604
Oerlikoin-rendszerű (eloid) ívelt fogazás 606
Klingelnberg-rendszerű (palloid) ívelt fogazás 610
Kitérő tengelyű hajtások közös jellemzői 614
A szimmetrikus csigahajtások közös jellemzői 615
Csavarkerekek (nem burkoló csigahajtások) 616
Hengeres csigák (egyszer burkoló csigahajtások) 617
Globioid-hajtások (kétszer burkoló csigahajtások) 623
Aszimmetrikus csigahajtások (hiperboloid vagy rövlden hipoid kúpkerekek) 627
Bolygóhajtóművek 631
Irodalom 633
Fékek, kilincsművek, szabadonfutok
Fékezés 633
Fékezési módok 636
Pofás fékek 637
Szalagfékek 639
Kúpos és tárcsás fékek 640
Fékek működtetése 641
Kilincsművek és szabadonfutók 643
Irodalom 644
Forgattyús és bütykös mechanizmusok
Kulisszás, forgattyús és különleges hajtóművek mozgás- és erőjátéka 645
Bütykös mechanizmusok mozgás- és erőjátéka 649
Tengelyek 650
Hajtórudak 653
Keresztfajok és dugattyúk 658
Lendítókerekek 663
Irodalom 664
Tömítések
Mozdulatlan felületek tömítése 665
Elmozduló felületek tömítése 667
Irodalom 671
Csövek, csőszerelvények
Alapfogalmak 672
Öntöttvas csövek, csőidomok 676
Acélcsövek és csőidomok 677
Fém, azbeszt, műanyag és egyéb csövek 684
Csövek szerelése 686
Csőszerelvények közös jellemzői 687
Csapok és szelepek 688
Tolózárak 692
Irodalom 694
Rugók
Alapfogalmak 695
Hajlításra terhelt rugók 697
Csavarásra terhelt rugók 700
Gumirugók 703
Irodalom 705
Fogaskerékhajtóművek
Áttekintés 705
Fogaskerékszekrények 707
A fogaskerékszekrények megválasztása 711
Sebességváltók 714
Irányváltók 716
Irodalom 717
4. KÖTET
Vízgépek
Alapfogalmak 39
Irodalom 44
Dugattyús szivattyúk
Alkalmazási területek 44
Vízszállítás és kiegyenlítése. Légüst 45
Dugattyús szivattyúk szerkezeti elemei 47
Főméretek 51
A dugattyús szivattyúk üzeme 52
Irodalom 56
Szelepnélküli térfogatkiszorítási szivattyúk
Fogaskerékszivattyúk 56
Lamellás szivattyúk 61
Vízgyűrűs szivattyúk 62
Irodalom 64
Csavarszivattyúk 64
Különleges vízemelők
A légnyomásos vízemelő (mammutszivattyú) 70
A vízemelő kos 72
A vízsugár-szivattyú 74
Irodalom 76
Hidrosztatikus hajtóművek
Hidrosztatikus körfolyamatok 76
Hidrosztatikus szivattyúk és motorok 80
Hidrosztatikus hajtóművek szerkezeti elemei 83
Irodalom 90
Örvényszivattyúk
A járókerék 91
Járókerék-típusok 95
Főméretek meghatározása - Kismintakísérletek 97
A vezetőkerék és a nyomótér 98
Veszteségek, hatásfok 99
Az axiális terhelés 100
Szerkezeti kivitelek 102
Örvényszivattyú jelleggörbéi és kagylódiagramja 106
A munkapont, a szivattyú indítása és megállítása 109
Az örvényszivattyú szabályozása, soros és párhuzamos üzeme 111
Szivattyúk használati területei - Járókerék- és szivattyú-sorozat 113
Irodalom 114
A szárnylapátos szivattyúk
Működési elv, elvi felépítés, alkalmazási terület 114
Tapasztalati összefüggések a főméretek megállapításához 117
A szárnylapátos szivattyú vesztségei 119
Szívóképesség 121
Jelleggörbék, üzem 123
Szerkezeti sajátosságok 125
Irodalom 128
Vízturbinák
Alapfogalmak 128
Akciós turbinák 131
A reakciós turbiánk 135
Francis-turbina 139
Szárnylapátos turbinák
Alkalmazási terület 142
A járókerékméretezés szempontjai 142
Vezetőlapátok és csigaház méretezése 146
Jelleggörbék és jellemző felületek 150
Szívómagasság meghatározása 153
A hatásfok átszámítása a kismintáról a nagy kivitelre 155
A beépítési főméretek megközelítő meghatározása 155
A szárnylapátos turbinák szerkezeti felépítése 156
Irodalom 162
Vízturbinák szabályozása
A vízturbina-generátor gépcsoport mint szabályozott szakasz 162
A gépcsoport mozgási egyenlete 164
Az önbeállás és a vízlökés 166
A vízlökés számítása 168
A szabályozó 171
Érzékelő szervek 172
Az erősítő 177
A stabilizálás 178
Járulákos szervek 181
Kettős szabályozások 183
Fordulatszám- (teljesítmény) és nyomásváltozások 185
Irodalom 185
Hidrodinamikus nyomatékváltók, tengelykapcsolók, hajtóművek
Hidrodinamikus nyomatékváltók 186
Hidrodinamikus tengelykapcsolók 188
Hidrodinamikus hajtóművek 191
Irodalom 197
Szellőzők és gázsűrítők
A szellőzők
Általános jellemzés 198
Néhány tervezési irányelv 200
Átvételi mérések 205
Áramlási elven működő gázsűrítők (Turbófúvók, turbókompresszorok)
Általános jellemzés 206
Gázsűrítőket jellemző számok 209
Gázsűrítők méretezése 209
Gázsűrítő szerkezetek - szerkezeti részletek 211
Átvételi mérések 214
Irodalom 215
Dugattyús kompresszorok
Valóságos gázok 215
Az indikátordiagram 218
A gázszállítás 219
Teljesítményszükséglet 221
Méretezés 223
Hűtés 224
Vezérlés 225
Szabályozás 227
Kompresszortípusok 228
Forgódugattyús kompresszorok
Csúszólapátos rotációs kompresszorok 230
Kéttengelyes forgódugattyús fúvók 232
Dugattyús vákuumszivattyúk
Vákuumszivattyú és kompresszor közti eltérések 233
Vákuumszivattyú-szerkezetek. Indikátordiagram 234
Dugattyús vákuumszivattyúk tervezése 236
Irodalom 238
Belsőégésű motorok
Elméleti alapok
Osztályozás 239
Alapfogalmak és jelölések 240
Összehasonlító munkafolyamatok 249
A tökéletes motor hatásfokát befolyásoló tényezők 250
A jósági fokot befolyásoló tényezők 251
A mechanikai hatások és a mechanikai veszteségek 252
A súrlódási középnyomás meghatározása 253
A mechanikai hatásfokot befolyásoló tényezők - A gazdasági hatásfok csúcsértékei 253
A tökéletes motor középnyomása - A töltési fokot módosító tényezők 254
A hőmérleg 255
A motor méreteinek meghatározása - Összefüggés a teljesítmény meghatározó tényezők között 256
A levegő állapotának hatása a motor üzemére 258
Irodalom 259
Teljesítménynövelés feltöltéssel
A feltöltés. Feltöltési rendszerek 260
Négyütemű és kétütemű motorok turbótöltése 262
A motor és a töltő együttműködése - Alkalmazási terület 264
Irodalom 266
Keverékképzés, a tüzelőanyag bevezetése az égéstérbe és az égés
Külső keverékképzésű szikragyújtási (Otto-) motorok 266
Égés a szikragyújtású motorokban 269
A szikragyújtású motorok gyújtóberendezései 271
Benzin-befecskendezés 271
Belső keverékképzés - Diesel motorok - Áramlási viszonyok a befecskendező rendszerben 272
Diese-motorok befecskendező szivattyúi 274
Diesel-motorok porlasztói - A befecskendezés mechanikája 276
A befecskendezet tüzelőanyagsugár szerepe a keverékképzésben 277
Az égéstér szerepe a keverékképzésben 278
Égés a Diesel-motorokban 280
Irodalom 282
A belsőégésű motorok szerkezete és üzeme
A motorok osztályozása 284
Hengerek és hengerfejek 289
A forgattyús hajtómű 293
Dugattyúk 304
Hajtórudak 307
Forgattyús tengelyek 311
A forgattyús tengely lengései és a lengés csillapítása 314
A vezérlés 317
Szabályozó szerkezetek 322
Kenés 324
A motorok felfüggesztése 327
A motorok indítása 328
Feltöltők 331
A hűtés 333
Motorok üzemi jellemzői és tulajdonságai 337
Magyar gyártmányú belsőégésű motorok műszaki jellemzői 339
Irodalom 345
Gázturbinák
Alkalmazás és fejlettség 346
Az önálló hőerőgépként használt gázturbinák osztályozása 346
Az állandó nyomású gázturbinák működése 347
A szabaddugattyús generátorú gázturbinák működése 349
Az állandó nyomású gázturbinák veszteségei 350
A turbina és a kompresszor hatásfokai 351
Az állandó nyomású gázturbina effektív teljesítményének és effektív hatásfokának meghatározása 353
A gázturbinához használt kompresszorok és összehasonlításuk 357
Axiális kompresszorok 357
Centrifugális kompresszorok 359
Turbinák 361
Hővisszanyerők 363
Tüzelőterek 364
Stabil gázturbinák 366
Hajó-gázturbinák 370
Mozdony-gázturbinák 371
Gépkocsi-gázturbinák 372
Kis stabil és hordozható gázturbinák 374
Irodalom 374
Gőzkazánok
Tüzelőszerkezetek
Kazánhatásfok és szénfogyasztás 376
Rostélytüzelések 380
Kazántűzterek rostélytüzelésnél 387
Álló rostélyok 391
Mechanikus rostélyok 393
Szénportüzelések 396
Szénőrlési rendszerek 397
Szénőrlő malmok és szénporégők 399
Salakolvasztó tüzelések 403
Olaj- és gáztüzelések 406
Különleges tüzelések gyenge minőségű szénfajtákhoz 408
Kazánok falazása 409
A kémény 310
Gőzkazánok
Alapfogalmak 411
A lángcsöves kazánok 416
Vízcsöves kazánok 417
Kényszerkeringetésű és kényszeráramlású kazánok 420
Túlhevítők 426
Tápvízelőmelegítők és léghevítők 429
Szerkezeti anyagok 432
Irodalom 433
Kazánszabályozás
A kazánszabályozás feladatai 434
A kazán mint összetett szabályozott szakasz 434
A segédenergia választása 435
Tápszabályozás 436
Teljesítmény- (nyomás-) szabályozás 438
A tüzelés (égés) szabályozása 440
A gőzhőmérséklet szabályozása 443
Malomszabályozás 445
A kazán-turbina-generátor-egység szabályozása 446
Irodalom 447
Gőzgépek
Dugattyús gőzgépek
A dugattyús gőzgépek működési elve 448
Gőzgépdiagramok 449
A dugattyús gőzgépek méretezése 456
A vezérmű 463
Szabályozók 468
Gőzgépszerkezetek 471
Irodalom 471
Gőzturbinák
Az energiaátalakulás folyamata 473
Gőzturbina-fajták és típusok 480
A gőzturbina veszteségei 488
Hatásfokok, fogyasztási értékek, diagramok 491
Gőzturbinák méretezése 494
Eltérés a méretezési viszonyoktól 501
Szerkezetei részletek és szerkezeti anyagok 502
Gőzturbinák szabályozása 515
Gőzturbinák üzeme 520
Irodalom 522
Kondenzációs berendezések
A kondenzátor számítása 523
Kondezátorok 527
A kondenzátor tartozékai 530
Csapadékszivattyúk és hűtővízszivattyúk 532
Irodalom 533
Gőzerőművi segédberendezések
Gőzerőművek kalorikus segédberendezései
A segédberendezések helye az erőmű körfolyamatában 534
A hőséma kialakítása 535
A hőséma számítása 536
Hőszolgáltató erőművek hősémái 539
Felületi előmelegítők 540
Elgőzölögtetők 543
Gáztalanítók és táptartályok 545
Kazántápszivattyúk 546
Csőkapcsolás 548
Irodalom 550
Hőerőművek vízkezelése
A víz kezelésének szempontjai 550
Lebegő szennyeződések eltávolítása 551
A víz keménysége és annak hatása 554
A vízlágyítás 556
A víz sótalanítása 562
A tápvíz pótlása elgőzölögtetéssel 564
Olajtalanítás, gáztalanítás 565
A víz és gőz minőségének hatásai 567
Irodalom 571
Visszahűtő berendezések
A hűtővíz 572
A hűtőtorony 572
Egyéb visszahűtő berendezések 574
A hűtővíz pótlása és kezelése 575
Irodalom 576
Hűtőgépek
Jelmutató 577
Kompresszoros hűtőgépek
A gőznemű hűtőközeggel dolgozó hűtőgépek munkafolyamatai 578
Gőznemű hűtőközegek 582
A hűtőberendezés részei
Kompresszorok 589
Elpárologtatók 594
Kondenzátorok 596
Szabályozó szelepek 597
Szerelvények 598
Technológiai és üzemi kérdések 599
Közvetlen elpárologtatás, közvetített hűtés 600
Egyéb hűtőgépek
Abszorpciós hűtőgépek 602
Gőzsugaras-hűtőgép 604
Gáznemű hűtőközeggel (levegővel) dolgozó hűtőgépek 606
Hűtőgépek alkalmazása
Élelmiszerek hűtése 607
Jéggyártás 608
Egyéb ipari alkalmazások 610
Klímaberendezések 611
A hőszivattyú és alkalmazásai 614
Irodalom 617
Szállítóberendezések
Az anyagmozgatás
Alapfogalmak 619
A hajtás módjai 621
Az anyagmozgatás gazdaságossága 622
Az anyagmozgatás tervezése 622
A szállítóberendezések gépelemei
Függesztő gépelemek 626
Sodronykötelek felszerelése és karbantartása 632
A sodronykötelek kapcsolása, kötélvégek bekötése 632
A függesző és vonó elem mozgatása, tárolása és terelése 634
Rögzítő szerkezetek 636
A haladó mozgás gépelemei 639
Irodalom 643
Szállítóberendezések villamos részei
Villamos hajtások 644
Motorrendelési adatok 646
Villamos készülékek 648
Darukapcsolások 649
A folyamatos anyagszállítás kapcsolási rendszerei 651
Irodalom 654
Vágányhoz nem kötött szállítóeszközök
Kézimozgatású szállítóeszközök 654
Villamos és belsőégésű-motoros szállítókocsik 657
Emelővillás szállítókocsik 659
Pótkocsik és vontatók 661
Tehergépkocsik, utánfutók és dömperek 662
Szállítókocsik és tehergépkocsik üzemeltetési költsége 665
Irodalom 665
Vágányon járó szállítóberendezések
Kesekeny nyomközű vasutak 666
A csillék szerkezete 667
A csillék mozgása 669
Mozdonyos szállítás 672
Nyitott kötelű szállítás 675
Végetlen kötelű és láncú szállítás 680
Vagonrendező berendezések 684
Ürítő berendezések 687
Irodalom 689
Kötélpályák
Elrendezés és típusok 690
A kötelek 692
Hajtógép- és pályaszerkezetek 695
A pálya tervezése 698
Szerelvények 699
Kocsik és kapcsoló szerkezetek 702
Kötélpálya-állomások 706
Irodalom 710
Emelők, futómacskák
Daruhorgok és horogszerkezetek 711
Tehermegfogók és teherfelvevők 714
Kis emelési magasságú emelő szerkezetek 717
Csigasorok 720
Csörlők és vitlák 721
Villamos emelődobok 722
Horogüzemű emelő szerkezetek 724
Markolós emelő szerkezetek 726
Emelő szerkezetek sodronykötelének méretezése, kötéldobok és kötélkorongok megválasztása 727
Kötélcsörlők (emelő szerkezetek) méretezése 731
Futómacskák 732
Függősínpályák 739
Irodalom 740
Daruk
Kézimozgatású futódaruk 741
Villamos, könnyű futódaruk 744
Középnehéz futódaruk 749
Nehéz futódaruk 755
Különleges futódaruk 756
Kohászati futódaruk 759
Bakdaruk 761
Futódaruk acélszerkezete. Terhelések és mértékadó feszültségek 763
A futódaru acélszerkezetének főrészei és azok fajtái 766
Négytartós daruhíd méretezése 767
Kéttartós daruhíd 772
Forgódaruk 774
Rakodóhidak, kábeldaruk, építőipari daruk 778
Kikötő- és magajáró daruk 781
Forgódaruk acélszerkezete. Az állékonyság vizsgálata 785
A forgódaruk acélszerkezetének főbb szerkezeti elemei 786
Irodalom 790
Felvonók
Elrendezés 790
Gépi berendezés 792
Dobos és hajtótárcsás felvonógép 796
Függesztőkötél 799
Aknai szerkezetek 800
Biztonsági szerkezetek és előírások 802
A felvonó vezérlése 806
A felvonó egyenletes üzeme 806
A felvonó indítási üzemállapota 808
A felvonó fékezési üzemállapota 810
A felvonó rezgései 812
Különleges felvonók 813
Irodalom 816
Folyamatos működésű sz