Vásároljon könyvet mobil készülékével egyszerűen.
2 445 din.
Várható szállítási idő
17 munkanap.

Telekkönyvi mintatár 1904

nincs megadva, 1904
  • 591 oldal
  • Kötés: vászon
  • közepes állapotú antikvár könyv
  • Szállító: Mike és Tsa Antikvárium
  • foltos
  • kopottas
  • sérült borító

Telekkönyvi mintatár 1904 -I. RÉSZ: A MAGYARÁZÓ SZÖVEG/II. RÉSZ: A VÉGZÉSEK, A TELEKKÖNYVEK, A NÉVJEGYZÉK, A RÉSZLETLAJSTROM ÉS A SZŐLŐVÁLTSÁGI TÁBLÁS ELŐTERJESZTÉS MINTÁI kiadta Országos Központi Községi Nyomda Részvénytársaság 1904 Előszó az első kiadáshoz.

A telekkönyv technikai részével behatóan foglalkozó szakkönyv hiányát nemcsak a telekkönyvek vezetésére hivatott tisztviselők, hanem mindazok érzik, akiknek hivatásuk terén a telekkönyvvel dolguk akad. A birák, közjegyzők, ügyvédek, birói pályára készülő jogászok, ügyvédjelöltek, pénzügyi- és pénzintézeti tisztviselők, jegyzők, jegyzősegédek és mérnökök, pályájok kezdetén csak szóbeli ismertetések, magyarázatok utján ismerhetik meg a telekkönyvet. Az ily uton való részletes megismeréshez pedig hosszabb idő szükséges. Az illetők, a ritkábban előforduló és bonyolultabb eseteknél, még későbbi időkben is, folytonos felvilágosításokat kérnek a telekkönyvi hivatalban lévő tisztviselőktől.
A helyszínelés befejezésekor az eredeti telekjegyzökönyvek hiteles másolatát a községek rendelkezésére bocsátották. A betétszerkesztés végeztével, és a tényleges birtokosok bejegyzése végett az egész községre nézve elrendelt eljárás lefolytatása után, a betétek. illetve helyesbített telekkönyvek másolatait szintén vissza kell hagyni a községek részére, természetesen azért, hogy azokat a telekkönyvi hatóság részéről megküldött végzések alapján, a jegyzők tovább vezessék. E tovább-vezetésnek rendkívüli nagy előnye van, ugy a közönségre, mint a jegyzőre. Mert a legkisebb értesítésnyerésért is, nem kell mindjárt a távolabb fekvő városba fáradni, a jegyző a hagyatéki leltárhoz az irodájában megszerezheti az adatokat. Ha pedig a nép tudja, hogy jegyzője a telekkönyveket vezeti, telekkönyvi ügyekben hozzájár tanácsért, s végre is annyira hive lesz a jegyzőnek, hogy senki mással meg nem készíttetné a telekkönyvi beadványait.
A főszolgabíró részéről teljesített hivatalvizsgálatoknál rendszerint utána néznek, vajjon a jegyző vezeti-e a nála hagyott másolatokat. Persze, hogy a legtöbb helyen nem vezeti. A nemzetnek ezek az agyonterhelt, tiszteletreméltó munkásai, másra sem igen érnek rá, hát még a telekkönyvek vezetésere ! Ez a munka tehát, a segédnek jutna föladatul. TARTALOM
Tartalomjegyzék
Jegyzék a részek és czimek szerint.
Elősző az első kiadáshoz........... 1
Előszó a második kiadáshoz......... 9
Bevezető-rész.
A telekkönyv, a reá vonatkozó törvények és rendeletek
ismertetése..............11
ELSŐ RÉSZ.
A telekkönyvi rendtartások............ 18
MÁSODIK RÉSZ.
A telekkönyvi hatóságokhoz intézendő okiratok és kérvények
rövid szerkesztése.
Az okiratok...............91
A kérvények...............108
A kérvények mellékletei...........120
A telekkönyvi kérvényekre és okiratokra szükséges bélyegek...............122
HARMADIK RÉSZ.
A tényleges birtokos tulajdonjogának bejegyzése.....127
NEGYEDIK RÉSZ.
Táblás kimutatása a tényleges birtoklás eseteinek.... 147
ÖTÖDIK RÉSZ.
A telekkönyvi bejegyzések helyesbítése 159
A telekkönyvek vezetése.
HATODIK RÉSZ.
A széljegyzés (10 B 52, C 78, 900 B 24-31)*... 165
A szemle................1168
A végzések foganatosítása..........170
A telekkönyvi bejegyzések alakja........111
A rövidítések...............174
A bejegyzések tartalma általánosságban.....175
Az érkezés bejegyzése (10 B 1).........176
Az iktatói szám kitüntetése (10 B 1)....... 177
A vétel- és becsár kitüntetése (10 B 1).....179
Az okiratokra való hivatkozás (10 B 1)......180
á) Magánokiratoknál (10 B 1).......180
b) A közokiratoknál (10 B 10. 15).....183
A „tulajdonjog"-szó (10 B 1).........186
Az ingatlan jogi megjelölése.........186
Az ingatlanokra való hivatkozás (10 B 1).....190
A jogczim és bejegyzése (10 B 1).......193
A jogszorzó neve, foglalkozása és lakhelye (10 B 1). 199
A.bekebleztetik'-szó (10 B 1)........204
A sorszám (10 B 1-51, C 20. 955 C 14/1).... 205
A társtulajdonosok hányadrészeinek helyes kitüntetése
(10 B 13-14, 15-42)....................206
HETEDIK RÉSZ.
A bejegyzések tartalma részletesen.
A tulajdonjognak az anyatelekkönyvben való bekeblezése (10 B 1-22).....*..............229
A jegyzet-rovat (10 B 1-51, s az összes tkvben).. 229
A megszűnt tulajdonos nevének aláhúzása (10 B 1 stb.) 232
A föltételek (10 B 27)......................235
A korlátozások.....236
Az Ingatlanokra vonatkozó korlátozások
Az elidegenitési- és terhelési tilalom (10 B 29)..236
A visszavásárlási jog (10 B 31)..237
Az elővásárlási jog (10 B 88-39)..238
Az utóörökösödési jog (100 B 20)..239
A hitbizomány.......240
A kőszénkutatási-, kőszénbánya-nyitási- és kőszén
kiaknázási jog (10 B 50, 51)..240
A kisajátítási jog (100 B 15)..241
A tulajdonos személyét illető korlátozások.
A gondnokság följegyzése (10 13 4-1)..243
A kiskorúság följegyzése (10 B -18)243
A csőd följegyzése (10 B 45)..244
A le- és átjegyzések (100 B 1, 800 B 1. 2. 100 B 4.
150 B 1-2, 100 B 5-16. stb.).....244
Az uj telekkönyv szerkesztése (800) B 1-2)..254
Az ingatlannak változatlan telekkönyvi állással való
jegyzése (100 B 20, 820 B 1-0).....258
A hozzájegyzés (100 B 3, 4, 150 B 1)....276
A több telekkönyvben levő ingatlanok összesítése,
egyesítés és az elkülönítés.......279
A vázrajz szerint való eldarabolás (100 B 9-12)
A vázrajz keresztülvezetése a hivatalos térképen...301
A központi telekkönyv és az abba való átjegyzés (100
B 16 és a 68. központi tkvi minta)......303
Az ingatlanoknak egyik község telekkönyvéből a másik község
telekkönyvébe való átjegyzése.
a) A más község határában tévesen fölvett, közigazgatási beosztás szerint nem oda tartozó ingatlan
(100 B 17. 1300 B 1, 2).........335
I) A kiegészítő ingatlanok (151 B 8-l0, 1300 B
3, 4 és az 50 tjkv)...........348
c) Az uradalmi főtelekkönyvben foglalt ingatlanok
(1300 B 6-11)............353
A két- vagy több telekjegyzőkönyvben fölvett ingatlan
(150 B 6. 151 B 2, 850 B l-5, 150 B 7, 800 B 6,
150 B S-9, 151 B 3, 150 B 10, 151 B 4, 900 B
1-3, 150 B 11, 151 B 5, 150 B 12-13,151 B 6-7,
151 B 6, 7, 950 B 1, 2)..........356
A zálogbirtok (153 A 1. 2, B 1-6).......363
Az osztott tulajdon (152 A 1-4, B 2-5).....300
A gyökösített iparjog (1000 A 2, B 1)......370
A zálogjog és bekeblezése.
Az önálló zálogjog (10 C 1, 2, 3,4, 37, 39, 47, 152 C 1, stb.) 371
A "zálogjog* szó (10 C I)..........373
A kamatláb, a fizetési határidő, a töke és a pénznem
bejegyzése (10 C 1)............374
A követelés jogi természetének bejegyzése (10 C 1, 2) 377
A telekkönyvi rendtartás 74. §-a alapján teljesitett bejegyzés (10 C 37, 88, (39), (42)....... 381
Az egyetemleges zálogjogok
Ugyanama telekkönyvi hatóság telekkönyveiben (10 C 5,
100 C 1, 10 C 6, 100 C 2, 150 C 1, stb.)..388
A mellékjelzálogi bejegyzés (100 Cl)....393
Az egyetemleges zálogjog bekeblezése külömbözö telek
könyvi halóságok telekkönyveiben.
a) Csak a föjelzálogi telekkönyvi valósághoz be
nyújtott kérvény alapján (10 C 9, 10, 11).398
b) Minden telekkönyvi hatósághoz külön-külön be
nyújtott kérvény alapján (10 C 12, 15, 100 C3, 5)..402
c) A pör bíróságának megkeresései alapján..407
A már bekeblezett zálogjognak, később, más jelzálogokra való bekeblezése (10 C 13, 14. 100 C 4, 10
C 15, 23).............410
A végrehajtási eljárásból folyó bejegyzések.
A végrehajtási zálogjog bekeblezése, és a végrehajtás
jog följegyzése (10 C 13, 16, 17, 21-23)..413
A végrehajtási zálogjognak bekeblezése fizetési meg
hagyás alapján (10 C 39, 40;........417
A tulajdoni arány bejegyzése (152 C 1)......422
Az árverés följegyzése (10 C 34)........422
A megtörtént Árverést föl kell-e jegyezni.....-424
Az árverésen vett ingatlan tulajdonjogának bekeblezése 425
A C) lap bejegyzéseinek az elárverezett ingatlanokról való törlése..........427
Az elárverezett ingatlanok számára nyitandó telekkönyv..............489
A részben vagy egészben megsemmisült, használhatlanná lelt, vagy elveszett telekkönyvek pótlása.. 430
Az alzálogjog bekeblezése (10 C 24, 25, 28, 30, 31). 437
A zálogjog átruházása (10 C 26, 27, 29, 32, 83, 34, 35) 440
A szolgalmi jogok.............445
a) A lelki szolgalmi jog (10 C 51,100 A 11. 8 sorsz.
a jegyzetben)............446
l) A személyi szolgalmi jog (10 C 45, 46, 48). 440
A kikötmények és életjáradékok (10 C 40, 50)... 452
A bérleti- és haszonbérleti jog (10 C 43-44)... 455
Zálogjog bekeblezése szolgalmi jogra (10 C 62-57) 455
Az A) lapra jegyzett terhek.
a) A váltság tartozások (100 A + 7- és 800 A + 2
sorsz. után)............457
b) A talajjavitási kölcsön (100 A II. 15 sorsz.
után, B 5, C 29, 30; 150 A + 3 sorsz. után) 459
r) A szölöfölujitási kölcsön (800 A + 5. sorsz. után) 465
A följegyzések (10 B 27, 29, 31, 35, 43, 44 45,48, 49
C 12, 16. 18, 21, 29, 34. 38, 40, 53, 57, 72, 73, 75,
76, 77, 100 B 15, 18, 20, 26, 27, C 3, 13, 14, 15,
16, 18, 19. 29, 32. 150 C 2, 795 A + 2 sorsz. után,
900 B 4, 6. 7, 13, 16, 19, 21, 22, 26, 28. 29, C 1,
3, 6. 11, 17, 18 950 B 4, 6, 7, 9, 13, 16 20, 22,
24, C 8, 10. 11, 12, 13, 955 B 6, 10, 11, 17, 20, C I,
4, 12, 14/1, 1000 B 1, 7, 8, 12, 1300 B 8 stb.).. 467
A törlések.
Az önálló zálogjog teljes törlése jutalékokról, egyes ingatlanokról való törlése és résztörlése (10 G 58, 59, 60,
61, 62, 64, 100 C 26, 27, 28)........471
Az egyetemleges zálogjog törlése........475
Az egyetemleges zálogjogoknak az egyes telekkönyvekből
való törlése (10 C 07, 68, 69, 70, 100 C 10 és 11
között, C 13, 150 C 2, 800 C 5).......477
Az alzálogjoggal terhelt zálogjog törlése (10 C 64,
65-66, 67, 70, 71)........... 480
A szolgalmi- és kikötményi jogok törlése (10 C 55-57) 480
A följegyzések törlése (10 B 36, 42, 47, C 11, 19. 33,
36, 41, 42, 56, 100 C 30, 800 B 9, 10, 900 B 10,
14, 25, 30, C 5, 9, 14, 19, stb.).......481
A teherlap bejegyzéseinek átvitele (100 C 20, 800 C 1,
10 C 72, 100 C 21, 800 C 2, 150 C 3, 800 C 14,
15, 150 C 4-10, 10 C 73, 100 C 31. 150 C 13,
850 C 1, 2, 100 C 32, 900 C 20 -21, 800 C 4). 482
Az előjegyzések (1000 és 1200. tjkvek B és C)... 488
Az egyidőben érkezett beadványok alapján teljesített
bejegyzések (152 B és C).........498
A közös legelő és nádasok (100.. 790., 795., 7%., tjkvek
A és B lap, 100 I. 12 után, II. 10 után).... 501
Az elutasítás és fölfolyamodás följegyzése, valamint az
ezekkel összefüggő bejegyzések (900. tjkv B és C lapjai) 512
A pörföljegyzések és az ezekkel összefüggő bejegyzések.
a) Az eredeti érvénytelenség miatt indított pör (950.
tjkv B és C lapjai)...........520
b) A vagyonközösség megszüntetése végeit inditott
pör (950 B 22)............ 526
c) Az elenyészett jog törlése végeit indított pör (955.
tjkv B és C lapjai)...........526
d) A jelzálogos követelések bepörlésének és fölmondásának följegyzése (950 C 12, 13).....527
A zárlatok följegyzései és az ezekkel összefüggő bejegyzések (000 B 19-30)......... 528
A ranghely biztosítása.
a) A fölveendő kölcsön és a zálogjog teljesítendő
átruházása tekintetében (955 G 1-3).... 531
b) A fordítás beérkeztéig (955 C 4, 5).....532
c) Az eredeti okirat beérkeztéig (10 C 12, 15, 100
C 3, 5)...............532
Az uj kölcsönnek az átváltoztatandó régibb tehertétel
ranghelyére való lépése (955 C 5-10).....533
A ranghely elsőségének átengedése (955 C 6, 7).. 535
A telekkönyv melléklapjai.............539
A tulajdoni igények följegyzése (170 1-8).... 539
A betáblázott követelések bejelentései (170 1-8). 541
C/a Régi terhek (170 C/a1/a-3/a).......542
A téves bejegyzések helyesbítése (955 B 12-24, C
13-20)..............................544
NYOLCZADIK RÉSZ.
Az okiratokra vezetett bejegyzési bizonyítványok... 551
A betűsoros névjegyzék...........554
A részletlajstrom és a térkép.........557
Az értékforgalmi kimutatás..........560
Az egyeztetés...............563
A telekkönyvek kezelése...........564
KILENCZEDIK RÉSZ.
A másolatok...............567
A bizonyítványok.............579
Hirdetések...............582